Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Petycje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Petycje Petycje


Petycje

PETYCJE
 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów Gminy Czerniejewo

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


 Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej. 

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 Zgodnie z ww ustawą:

Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Zbiorcza informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

 

 

L.p

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacje o sposobie załatwienia petycji

 

 

1

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul.Poligonowa1

04-051 Warszawa

 Petycja Nr ROE.152.1.2016.EG złożona 22.04.2016 r. utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" 22.04.16r. zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Odpowiedź

ROE.152.1.2016.EG

 

 

2

Szulc-Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Petycja Nr ROE.152.2.2016.EG złożona 29.04.2016 r.  aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe) zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych       z Windows XP      na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta

29.04.16r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

 brak

Odpowiedź 

ROE.152.2.2016.EG

 

 

3

 

 

Szulc-Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

 Petycja Nr ROE.152.3.2016.EG złożona 6.05.16 r. analiza zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej przez Pracowników JST

6.05.2016r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź

ROE.152.3.2016.EG

 

 

4.

Szulc-Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Petycja NrROE.152.4.2016.EG złożona 12.09.2016r.

III Edycja Konkursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"

12.09.2016r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

 brak

Odpowiedź

ROE.152.4.2016.EG 

 

 

5.

 

Andrzej Szumski

 

 Petycja Nr ROE.152.5.2016.EG złożona 20.10.2016 r.

umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI PL) prezentujacej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE  ZE  SCALANIEM  GRUNTÓW

20.10.2016 r. 

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji 

 brak

Odpowiedź

ROE.152.5.2016.EG

 

 

 

 6.

Szulc-Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

 

 Petycja Nr ROE.152.6.2016.EG złożona 24.10.2016 r.   dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki-pod kątem zachowania standardów otwartości danych-scilicet-"danych otwartych"

24.10.2016 r.  

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  

 brak

 Odpowiedź

ROE.152.6.2016.EG

 

 

7.

 

Osoba Prawna Szulc-Efekt         sp.z o.o.

Adam Szulc Prezes Zarządu

ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

Współwnioskodawca: Osoba Prawna Fundacja PlasticsEurope Polska, ul. Trębacka 4

 

 

 Petycja Nr ROE.152.7.2016.EG złożona

31.10.2016 r.  

 petycja-wniosek o utworzenie     w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy ( serwis www)- zakładki "Czyste Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

31.10.2016r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź 

ROE.152.7.2016.EG

 

 

 

2017 r.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 1.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

 

 Petycja
Nr ROE.152.1.2017.EG
 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji scilicet oraz w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - publikacja w całości wniosku na stronie internetowej lub w BIP

13.02.2017 r. 

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  

 brak

Odpowiedź

 

 

 

2.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k

ul. Okrężna 36

02 - 916 Warszawa 

 

Petycja

Nr

ROE.152.2.2017.EG

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu: "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017,

szczegóły pod - www.podworko.nivea.pl

19.05.2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji 

brak

 Odpowiedź    

3.

Wnioskodawca

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

Współwnioskodawca 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Petycja

Nr ROE.152.3.2017.EG

 Petycja w sprawie podpisania Porozumienia z Fundacją  - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości oraz zamieszczenie baneru "Kącik Przedsiębiorcy" wraz z linkiem do portalu www.mikroporady.pl w oficjalnym serwisie www Jednostki Samorządu Terytorialnego

18.07.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

 Odpowiedź    

4.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

Inicjatywa Dbajmy o Komfort Najmłodszych - Pomagajmy usprawnić działaniw Szkół

 

Petycja

Nr ROE.152.4.2017.EG

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Petycja skierowana do Dyrektorów Szkół o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenia przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji programu pn. "Wzorowa łazienka"

05.09.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź    

5.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Inicjatywa-Dbajmy o najmłodszych-Zmieniamy Gminy-Samorządy na Lepsze

 Petycja Nr ROE.152.5.2017.EG

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Petycja skierowana do Dyrektorów Szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce-na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

14.09.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji 

brak 

 Odpowiedź    

6.

Jerzy Rządzki

Stowarzyszenie Spójrz Inaczej

Starachowice

Radomsko 72

 Petycja Nr ROE.152.6.2017.EG

Petycja skierowana do dyr. szkół i placówek oświatowych w sprawie wspierania nauczycieli w pracy z uczniami klas VII i VIII

18.09.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

 Odpowiedź    

7.

Grupa Aztekium.pl

 

Petycja Nr ROE.152.7.2017.EG

Petycja o treści: "Zachęcamy do jednorazowego umieszczenia na Państwa stronie internetowej informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia na stronie http://Aztekium.pl/Mistrz oraz poinformowanie o takiej możliwości dyrektorów placówek oświatowych 

19.09.

2017 r.

 

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

 Odpowiedź    

8.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa


 

 Petycja Nr

ROE.152.8.2017.EG

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

Petycja w sprawie podjęcia analizy optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów

29.09.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

 Odpowiedź    

9.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 Petycja Nr

ROE.152.9.2017.EG

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Petycja skierowana do podległych Placówek Oświatowych

05.12.

2017 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Petycja została skierowana do Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i Żydowie odpowiedzi udzielili dyrektorzy szkół    

 

ROK 2018

   

 

 

 

     

1.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

 Petycja Nr ROE.152.1.2018.EG  Petycja dotycząca oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Czerniejewo, które nie korzystają z przyłączy gazowych

04.05.

2018 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź    

2.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

 Petycja Nr

ROE.152.2.2018.EG

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Petycja skierowana do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie Czerniejewo - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

13.09.

2018 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź    

3.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

 

 

04-051 Warszawa

 

 

 

ROE.152.3.2018.EG

Załącznik Nr 1

Petycja dotycząca elektronizacji zamówień publicznych

09.11.2018 r.

zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji

brak

Odpowiedź    

 

2019 rok

   

 

 

 

     
1

Wnioskodawca

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Współwnioskodawca 

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

 

ROE.152.1.2019.EG

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Petycja w sprawie przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy Czerniejewo - linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców  spraw.  22.03.2019 r.  zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  brak Odpowiedź    
2.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

ROE.152.2.2019.EG  Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych w obszrze telefoni komórkowej oraz dokonania analizy wydatów i kosztów ponoszonych w przedmiotowym obszarze.   28.05.2019 r.   zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  brak Odpowiedź    
3.

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

ROE.152.3.2019.EG

Petycja w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych , którego przedmiotem bedzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiekszenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu skroplony gaz ziemny , etc.

 31.05.2019 r.   zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  brak  Odpowiedź    
4.

 

Szulc-Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

ROE.152.4.2019.EG Petycja dotycząca opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej  - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunkację z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo.  24.07.2019 r.  zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia złożenia petycji  brak      


data wytworzenia2016-02-02
data udostępnienia2016-02-02
sporządzone przez
opublikowane przezEwa Gubańska
ilość odwiedzin105
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@