Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok

 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875, ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala  się, co  następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok, stanowiące załączniki nr 2 – 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018r.

I kwartał 2018r.:

1. Sprawozdanie z działalności Rady i jej Komisji za II półrocze 2017r.

2. Przyjęcie planów pracy Rady i jej Komisji na 2018 rok

3. Informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w 2017r.

4. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących gminy

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

6. Analiza możliwości pozyskiwania funduszy UE i innych środków zewnętrznych w ramach dostępnych programów.

7. Przyjęcie programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo za 2017 rok wraz z programem działania na 2018 rok

9. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Czerniejewie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Czerniejewo

10. Informacja  Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP o działaniach jednostek OSP w Żydowie i Czerniejewie w 2017 roku.

11. Sprawozdanie o działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

12. Informacja o działalności Stowarzyszenia „Światowid”

13. Debata na temat zwiększenia dochodów gminy

14. Informacja o działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej

15. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo

16. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

17. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo za 2017 rok

18. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo za 2017 rok

II kwartał 2018r.:

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Czerniejewo w 2017r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Sprawozdanie Kierownika M- GOPS o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2017 roku wraz z programem działania na 2018 rok (w tym realizacja zadania 500+)

3. Informacja Gminnego Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerniejewo

4. Raport z działań promocyjnych Gminy oraz Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo – informacja na temat działań w tym zakresie

5. Analiza gospodarki mieszkaniowej w Gminie Czerniejewo

6. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących gminy

7. Informacja o stanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy

8. Informacja na temat taryf za wodę na terenie Gminy Czerniejewo

9. Informacja na temat płatności podatków i wypracowanie wniosków zmierzających do poprawy ściągalności należności od podatników

10. Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

11. Informacja o projektach organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów

12. Przygotowanie przedszkoli do roku szkolnego 2018/2019

13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo

14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

15. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 rok

16. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo za 2017r.

III kwartał 2018r.:

1. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo za II półrocze 2018r.

2. Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018r.

3. Informacja o planach działania placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019

4. Informacja na temat wyników egzaminów sprawdzianów i egzaminów w szkołach

5. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.

6. Informacja o współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze 2018r.

7. Sprawozdania z pracy Rady i Komisji stałych za I półrocze

8. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących gminy

9. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo

10. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

IV kwartał 2018r.:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących gminy

2. Ocena realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018r.

3. Informacja o planowanych inwestycjach na 2019r.

4. Uchwalenie wysokości stawek podatkowych i opłat na 2019r.

5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017r.

7. Informacja na temat wpływów z opłat adiacenckich

8. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo

9. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

10. Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2019

11. Podsumowanie pracy Rady w czasie kadencji 2014 - 2018

W uzasadnionych przypadkach Rada może dokonać korekty planu pracy w trakcie jego realizacji.

Sesje Rady odbywać się będą według potrzeb, nie rzadziej jednak niż nakazuje litera prawa.


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Promocji Gminy Czerniejewo na rok 2018

1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok

2. Kwota pieniędzy przeznaczona na planowane imprezy kulturalne i plenerowe w 2017 roku wraz z harmonogramem imprez w roku 2018

3. Informacja z działalności promocyjnej Gminy Czerniejewo za 2017 rok oraz plan na rok 2018

4. Bieżące informacje na temat Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo

5. Środki finansowe na zapewnienie organizacji wypoczynku wakacyjnego na terenie Gminy

6. Wydatki finansowe poniesione na utrzymanie jednostek OSP

- gotowość bojowa

- zużywanie mediów w remizach

- poniesione koszty na planowane inwestycje

7. Opiniowanie bieżących zmian wprowadzanych do budżetu  na 2018 rok

8. Analiza wykonania zadań w świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo na lata 2018– 2026

9. Działalność świetlic środowiskowych we Żydowie i Czerniejewie

10. Analiza wniosków i udzielonych dopłat do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne

11. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki i czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości, itd. za 2017 rok i w roku bieżącym

12. Informacja o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności   zadłużeń

13. Finansowe wsparcie przez OPS programów profilaktycznych i edukacyjnych w 2018r.

14. Zapoznanie się z działaniami OSP i Komisariatu Policji na terenie Gminy Czerniejewo oraz informacja na temat podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

15. Bieżące analizy wykonania finansowego zadań inwestycyjnych w 2018 r.

16. Sprawy bieżące Komisji

17. Podsumowanie pracy komisji w czasie kadencji 2014 - 2018.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonać korekty planu w trakcie jego realizacji.


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA ROK 2018

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej jako komisja stała Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  w II półroczu 2017  roku pracowała  w następującym składzie:

1. Małgorzata Janiszewska – Przewodnicząca Komisji

2. Elżbieta Gronowska – Wegner – Zastępca Przewodniczącego Komisji

oraz członkowie komisji:

3. Marcin Cieślewicz – Członek Komisji

4. Jacek Siwka – Członek Komisji

5. Sebastian Stachowiak – Członek Komisji

6. Jarosław Trafny – Członek Komisji

W II półroczu roku 2017 roku Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach Komisji, według przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo planu pracy komisji na 2017 rok.

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja:

- zaopiniowała wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo dla nauczycieli

- omówiła propozycję zmian regulaminów przyznawania stypendium artystycznego, sportowego i naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo

Podczas prac Komisji składano stosowne wnioski mające na celu poprawę funkcjonowania instytucji kulturalno-oświatowych. Sprawy będące w zainteresowaniu Komisji są charakteru humanistycznego i mają wszechstronny wpływ  na bezpośrednie życie ludności i edukację dzieci.

W posiedzeniach Komisji w zależności od odmawianej tematyki, uczestniczyli zaproszeni goście, którzy składali wyjaśnienia, udzielali stosownych informacji niezbędnych  w pracy Komisji.


 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki Rolnej, Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
na rok 2018

I kwartał 2018r.:

1. Ocena realizacji zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg i ulic

2. Zapoznanie się z zadaniami dot. remontów cząstkowych nawierzchni dróg

3. Zapoznanie się z realizacją przestrzegania regulaminu utrzymania porządku w gminie

4. Zapoznanie się z planem szkoleń oraz innych działań WODR w gminie

5. Zapoznanie się z problemami dotyczącymi gospodarki odpadami stałymi

6. Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów

7. Zapoznanie się ze stanem technicznym mienia komunalnego oraz zasobów mieszkaniowych

8. Sprawy bieżące komisji

II kwartał 2018r.:

1. Zapoznanie się ze stanem dróg i ulic i pozostałej infrastruktury na terenie gminy – komisja    wyjazdowa

2. Funkcjonowanie placów targowych.

2. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.

3. Zapoznanie się z realizacja zadań dot. gospodarki mieszkaniowej

4. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Gminnej Spółki Wodnej

5. Zapoznanie się z problemami dotyczącymi gospodarki odpadami stałymi

6. Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów

7. Zapoznanie się z problematyką dalszej gazyfikacji gminy

8. Sprawy bieżące komisji

III kwartał 2018r.:

1. Ocena wykonania budżetu za 1-sze półrocze 2018 r.

2. Zapoznanie się z problematyką dot. gospodarki odpadami stałymi

3. Analiza i ocena współpracy z GDDKiA  oraz PZD w zakresie utrzymania i inwestycji  na drogach krajowych i powiatowych

4. Informacja nt. komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż ,najem, zaległości czynszowe).

5. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na 2019 r.

6. Zapoznanie się z problemami dotyczącymi gospodarki odpadami stałymi

7. Gospodarka gruntami

8. Sprawy bieżące komisji

IV kwartał 2018r.:

1. Ocena realizacji inwestycji gminnych

2. Ocena zagadnień dot. utrzymania porządku i czystości w gminie

3. Ocena remontów zasobów komunalnych

4. Zapoznanie się z problemami dotyczącymi gospodarki odpadami stałymi

5. Zapoznanie się ze stanem technicznym mienia komunalnego oraz zasobów mieszkaniowych

7. Sprawy bieżące komisji

8. Podsumowanie pracy komisji w czasie kadencji 2014 - 2018.

Plan pracy ma charakter otwarty. W trakcie jego realizacji mogą być zgłaszane dodatkowe tematy.


 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/261/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Czerniejewona rok 2018

1. Analiza działalności klubów sportowych

2. Analiza wydatkowania dotacji w klubach sportowych

3. Realizacja dochodów podatkowych w 2017 r.

4. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowość spłaty zadłużenia

5. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

6. Posiedzenie wyjazdowe z wydatkowania funduszu sołeckiego i dodatkowych środków przeznaczonych na remonty – modernizacje świetlic wiejskich. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r.

7. Analiza zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odprowadzanie ścieków  i odprowadzanie odpadów stałych z uwzględnieniem segregowania odpadów i składowanie odpadów niebezpiecznych.

8. Analiza sprawozdania finansowego za 2017 r.

9. Przygotowanie wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi

10. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

11. Wydatkowanie środków na OSP

12. Analiza dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych otrzymanych z budżetu gminy w 2018 roku

13. Analiza realizacji inwestycji

14. Ocena realizacji pozyskiwania środków poza budżetowych.

15. Ocena funkcjonowania obiektów sportowych.

16. Informacje dotyczące przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych.

17. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.

18. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

19. Podsumowanie pracy komisji w czasie kadencji 2014 - 2018.

Ponadto:

- Kontrola wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

- Kontrola skarg i wniosków mieszkańców na działalność Burmistrza Miasta i Gminy     Czerniejewo .

- Ocena realizacji wniosków złożonych do Burmistrza  przez radnych Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Sołtysów

- Kontrola inwestycji gminnych

- Kontrole zlecone przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo

- Wstępne rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/261/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia  31 stycznia 2018 roku

   Konieczność przyjęcia planów pracy Rady i Komisji wynika ze Statutu Gminy Czerniejewo, plany pracy stanowią integralną część projektu uchwały. Aby Rada i Komisje mogły działać w ramach prawa, wymagane jest przyjęcie planów Rady i wszystkich Komisji.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 24 stycznia 2018r.

   W świetle powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.data wytworzenia2018-01-31
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przez
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin30
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@