Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/264/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

 
 

Uchwała Nr XLII/264/18
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z art.17 ust.1 pkt. 15, art. 44 i art. 96 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo zwanej dalej Gminą i określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych z tego tytułu.

2. Gmina sprawia pogrzeb osobom bezdomnym, samotnym oraz osobom w rodzinie na które nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do pochówku.

3. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba lub rodzina zobowiązana do pochówku zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie nie posiadająca uprawnień do ubiegania się uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrębnych przepisów.

4. Postanowienie ust.1 odnosi się również do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.

§ 2. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie sprawienia pogrzebu realizuje  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego po wnikliwym rozpoznaniu sprawy przez pracownika socjalnego i potwierdzeniu okoliczności o których mowa w § 1, wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Ośrodek dla wyspecjalizowanej firmy prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.

2. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem nie wymagającym wydania decyzji administracyjnej.

§ 4. 1. Ośrodek powierza sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, z którym zawiera umowę o świadczenie usług pogrzebowych.

2. Podmiot o którym mowa w ust.1, jest upoważniony do załatwiania w imieniu Ośrodka, formalności związanych z organizowaniem pogrzebu.

§ 5. Pogrzeb w zakresie określonym w § 4 sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego lub ma charakter świecki.

§ 6. 1. Pogrzeb może być sprawiony, jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok.

2. W ramach organizacji pogrzebu tradycyjnego Ośrodek zapewnia:

1) transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca ich przechowywania,

2) przechowywanie zwłok w chłodni do dnia pogrzebu,

3) załatwianie formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu w szczególności :

a) rejestrację zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,

b) ustalenie wyznania zmarłego oraz obrządku w jakim należy dokonać pochówku,

c) ustalenie z zarządcą cmentarza terminu oraz miejsca pochówku.

4) zakup trumny,

5) zakup ubrania do zmarłego - w przypadkach tego wymagających,

6) przygotowanie zwłok do pogrzebu,

7) umieszczenie zwłok w trumnie oraz transport trumny ze zwłokami zmarłego z miejsca przechowywania do kościoła i na cmentarz,

8) ceremoniał pogrzebowy, w tym udział osoby duchownej,

9) krzyż, tabliczkę z danymi zmarłego, klepsydry,

10) w przypadku istniejących grobów rozbiórkę istniejącego nagrobka oraz złożenie po zakończeniu pogrzebu,

11) pokrycie kosztów opłaty cmentarnej,

12) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa.

3. W ramach pogrzebu z kremacją zwłok Ośrodek zapewnia :

1) transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca ich przechowywania,

2) przechowywanie zwłok w chłodni do dnia kremacji ,

3) załatwianie formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu w szczególności:

a) rejestrację zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,

b) ustalenie wyznania zmarłego oraz obrządku w jakim należy dokonać pochówku,

c) ustalenie z zarządcą cmentarza terminu oraz miejsca pochówku,

4) zakup trumny kremacyjnej,

5) zakup ubrania do zmarłego - w przypadkach tego wymagających,

6) przygotowanie zwłok do kremacji,

7) umieszczenie zwłok w trumnie oraz transport trumny ze zwłokami zmarłego z miejsca przechowywania do miejsca kremacji,

8) kremację,

9) przewiezienie trumny kremacyjnej z prochami do kościoła i na cmentarz,

10) ceremoniał pogrzebowy, w tym udział osoby duchownej,

11) krzyż , tabliczkę z danymi zmarłego, klepsydry,

12) w przypadku istniejących grobów rozbiórkę istniejącego nagrobka oraz złożenie po zakończeniu pogrzebu,

13) pokrycie kosztów opłaty cmentarnej,

14) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa.

§ 7. 1. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r , poz.1383 ze zm.) i pokrywany jest z budżetu Gminy.

2. Zapłata za sprawienie pogrzebu, może nastąpić wyłącznie na podstawie faktury wystawionej przez firmę pogrzebową, która wykonuje zlecenie Ośrodka na podstawie zawartej z Ośrodkiem umowy cywilnoprawnej.

3. Nie jest możliwe dokonanie zwrotu kosztów pogrzebu o którym mowa w pkt.2 osobom, które dokonały dobrowolnie pochówku osoby zmarłej bez wcześniejszej zgody (zlecenia) na dokonanie pochówku wydanej przez Ośrodek, a faktury za usługę są wystawione imiennie na osobę faktycznie dokonującą pochówku.

§ 8. 1. Zasady zwrotu wydatków kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę podlegają zwrotowi:

1) jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki pokrywa się w całości z tego zasiłku.

2) jeżeli zmarły pozostawił spadek wydatki pokrywa się w części lub całości z masy spadkowej:

a) jeżeli masa spadkowa jest znacznej wielkości zwrot wydatków części lub całości dochodzony  jest od spadkobierców zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

b) jeżeli masa spadkowa nie wystarcza na pokrycie wydatków pogrzebowych nie dochodzi się od spadkobierców zwrotu kosztów pochówku w całości.

2. W przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby bezdomnej, osoby bez uprawnień do zasiłku  pogrzebowego oraz NN, koszty pogrzebu w całości pokrywa właściwa gmina.

3. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom zameldowanym w innej gminie zobowiązuje się Ośrodek do żądania zwrotu wydatków poniesionych na pogrzeb od właściwego Ośrodka.

§ 9. Ośrodek zleca wykonanie pochówku do grobu, którego dysponentem jest zmarły lub inna osoba, jeżeli uzyskały dokument potwierdzający prawo zmarłego lub innej osoby do dysponowania miejscem na pochówek oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za nienaruszalność grobu na okres wymagany odrębnymi przepisami.

§ 10. Pogrzeb odbywa się na cmentarzach na terenie gminy, a szczególnie uzasadnionych przypadkach może odbyć się w innym miejscu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo i Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czerniejewie.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XLI/252/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

§ 13. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/264/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Na podstawie art. 44 wyżej przywołanej ustawy to gmina ustala sposób sprawienia pogrzebu.

Zgodnie z art.10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki niepochowane przez osoby do tego zobowiązane są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie wskazuje bezwzględnego obowiązku pochowania zmarłego przez rodzinę lub inne osoby spokrewnione. Powoduje to, że w przypadku odmowy rodziny na dokonanie pochówku swojego członka rodziny, obowiązek ten przechodzi automatycznie na gminę, w której nastąpił zgon. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw, m.in. spadkobierców na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Zgodnie bowiem z art.96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizująca pogrzeb ma prawo do pokrycia jego kosztów z zasiłku pogrzebowego, a jeżeli to świadczenie nie przysługuje – z masy spadkowej zmarłego.

Wobec powyższego uregulowanie sposobu sprawienia przez Gminę Czerniejewo pogrzebu, pozwoli na określenie stałych zasad, obowiązujących w jednakowym zakresie, dla każdego pochówku sprawionego przez Gminę Czerniejewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 stycznia 2018 r.

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.data wytworzenia2018-01-31
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przezEwelina Piekarska
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin18
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@