Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/265/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2018 rok

 
 
 

Uchwała Nr XLII/265/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 pozn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo, Gminnemu Pełnomocnikowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także jednostkom odpowiedzialnym za wykonanie zasad określonych w Programie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.


 Załącznik do Uchwały Nr XLII/265/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2018 rok

Czerniejewo, styczeń 2018 rok

I. WSTĘP

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja zadań wyszczególnionych w ustawie prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Zadania te w szczególności obejmują:

- zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich.

II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MISTA I GMINY CZERNIEJEWO

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinien stanowić najlepiej dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź na problemy społeczne związane ze spożywaniem alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych z uwzględnieniem środowiskowej specyfiki. W tym celu przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Czerniejewo: osób dorosłych, uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum, sprzedawców napojów alkoholowych, na podstawie których opracowana zostanie Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo. Badania umożliwi pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio z lokalnymi problemami i zagrożeniami społecznymi na terenie gminy i uzyskanie informacji oraz opinii z różnych środowisk uczniów szkolnych. Analiza i interpretacja danych pozwoli na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem planowanych przyszłych działań profilaktycznych w gminie.

III. ADRESACI  PROGRAMU

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Czerniejewo, a w szczególności następujące grupy osób:

1. Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie.

2. Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem)

3. Rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problem alkoholowym.

IV. OKREŚLENIE ZASOBÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY

Na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

3. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Zespół Interdyscyplinarny

5. Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo

6. Grupy AA

7. Komisariat Policji

8. Placówki oświatowe ( szkoły i przedszkola)

9. Świetlice środowiskowe

10. Gminna Biblioteka Publiczna

11. Podmioty lecznicze

12. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

13. Kościoły i związki wyznaniowe.

V. CELE I ZADANIA PROGRAMU

Celem głównym Programu jest ograniczenie skali występujących na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo problemów alkoholowych oraz ich negatywnych następstw, w szczególności przemocy w rodzinie.

Cele operacyjne programu:

1. Zachowanie dotychczasowej dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania na rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

3. Dostarczanie mieszkańcom Czerniejewa informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w problemach związanych z uzależnieniem czy przemocą.

4. Działania międzypokoleniowe polegające na opracowaniu wspólnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od alkoholu

 

Lp.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Motywowanie osób pijących ryzykownie  i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym  i Ofiar Przemocy w Rodzinie, praca socjalna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba i rodzaj podjętych działań

2

Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii

w placówkach leczenia uzależnienia

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  dla Osób z Problemem Alkoholowym  i Ofiar Przemocy  w Rodzinie, praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

Liczba konsultacji motywujących do podjęcia leczenia

3

 

 

Udzielanie wsparcia  dla osób po zakończonej terapii odwykowej

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  dla Osób z Problemem Alkoholowym  i Ofiar Przemocy w Rodzinie

działania ciągłe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba podjętych działań

 

 

4

Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy dla osób z problemem alkoholowym

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  dla Osób  z Problemem Alkoholowym

działania ciągłe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rodzaj podjętych działań

 

 

 

5

Dofinansowanie

kosztów dojazdu na leczenie osobom

uzależnionym

za okazaniem biletów

i zaświadczenia

o odbytym leczeniu oraz osobom uzależnionym i współuzależnionym uczęszczającym na grupach wsparcia

 

działania ciągłe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba i rodzaj podjętych działań

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

Lp.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji


Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Zwiększanie skuteczności interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych nadużywaniem alkoholu

Składanie do sądu wniosków o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego poprzedzone orzecznictwem biegłych w przedmiocie uzależnienia

działania ciągłe

-Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

-Liczba skierowanych  na badanie w przedmiocie uzależnienia

-Liczba wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia

-Liczba skierowanych do sądu wniosków o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego

2

Prowadzenie poradnictwa  oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym  i Ofiar Przemocy w Rodzinie, praca socjalna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba i rodzaj podjętych działań (w tym liczba specjalistów i godzin dyżurów)

3

Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy oraz inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym  i Ofiar Przemocy w Rodzinie, praca socjalna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, inicjowanie procedury „Niebieska Karta”

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

−Policja,

−przedstawiciele oświaty,

−przedstawiciele ochrony zdrowia

Liczba i rodzaj podjętych działań

4

Udzielanie wsparcia dzieciom z rodzin, gdzie występują problemy alkoholowe

Prowadzenie dyżurów psychologa

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Liczba i rodzaj podjętych działań

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

P.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Edukacja dla osób zajmujących się sprawami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy

Organizowanie/ uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach

działania ciągłe

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Zespół Interdyscyplinarny

- Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo ( działania międzypokoleniowe)

-Liczba szkoleń, konferencji, spotkań

-Liczba osób biorących udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach

2

Edukacja skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych

Organizowanie szkoleń, dostarczenie broszur informacyjnych

działania ciągłe

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Liczba przeprowadzonych szkoleń

- Liczba uczestników szkoleń

- Liczba punktów do których dostarczono informacje

3

Edukacja publiczna społeczności lokalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działalności na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz działalności informacyjnej o miejscach  i instytucjach zajmujących się niesieniem pomocy osobom w kryzysie (ulotki, ogłoszenia  w lokalnej prasie,   na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej)

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

−Komisariat Policji

Liczba i rodzaj podjętych działań

4

Edukacja dzieci, młodzieży i rodziców

Organizowanie

i prowadzenie na terenie szkół zajęć edukacyjno-warsztatowych oraz  spotkań edukacyjnych, działalność informacyjna  nt. zagrożeń

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−placówki oświatowe,

−Komisariat Policji

Liczba szkół, klas objętych zajęciami.  Liczba uczniów i rodziców uczestniczących  w zajęciach

5

Edukacja grup zawodowych

Organizowanie oraz udział w szkoleniach dla nauczycieli, pedagogów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, sprzedawców napojów alkoholowych oraz osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

−Zespół Interdyscyplinarne

−placówki oświatowe

Liczba i rodzaj przeprowadzonych szkoleń.

Liczba osób z poszczególnych grup, które uczestniczyły w szkoleniach.

6

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka

 

 

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych, spotkań edukacyjnych, kulturalnych w świetlicach środowiskowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w prowadzonych zajęciach.

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−organizacje pozarządowe realizujące zadania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo ( działania międzypokoleniowe)

Liczba i rodzaj świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach.

 

 

7

Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

działania ciągłe

−Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−organizacje pozarządowe realizujące zadania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo ( działania międzypokoleniowe)

Liczba i rodzaj zorganizowanych form spędzania czasu wolnego

8

Diagnozowanie najważniejszych problemów i zagrożeń występujących na terenie gminy

Objęcie pomocą osób i rodzin zagrożonych przemocą  i problemem alkoholowym

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

−Zespół Interdyscyplinarny

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Liczba przekazanych do realizacji wniosków  o zobowiązanie  do poddania się leczeniu odwykowemu.

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A”.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

 

Lp.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Udzielanie wsparcia społeczności abstynenckiej

Udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności abstynenckiej

działania ciągłe

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe realizujące zadania związane  z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 

Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo ( działania międzypokoleniowe)

Liczba i rodzaj podjętych działań

2

Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy

i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu

Organizowanie lokalnych imprez, konkursów, wycieczek i zajęć promujących zdrowy styl życia bez używek

działania ciągłe

−Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

−placówki oświatowe i kulturalne,

−Komisariat Policji,

−stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

- Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo ( działania międzypokoleniowe)

Liczba i rodzaj podjętych działań

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

 

Lp.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Kontrola sprzedaży napojów alkoholowych

Prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

działania ciągłe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba podjętych działań kontrolnych oraz skontrolowanych punktów sprzedaży. Liczba podjętych działań interwencyjnych.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów  integracji społecznej

 

Lp.

Zadanie
do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1

Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy

Kierowanie osób bezrobotnych pozostających  bez prawa

do zasiłku, korzystających

ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie-użytecznych

działania ciągłe

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

− Powiatowy Urząd Pracy,

−Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

Liczba osób skierowanych  do prac społecznie- użytecznych

2

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i marginalizacji osób pozostających bez zatrudnienia

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działania ciągłe

−Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

− Powiatowy  Urząd Pracy

Liczba osób uczestniczących w projekcie

           

VI. MONITORING I EWALUACJA

Koordynację Programu powierza się przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie.

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:

−wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy,

−analizy danych na temat problemu alkoholowego w gminie,

−ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji Programu przygotuje przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawi je Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo do końca I kwartału 2019r. Burmistrz, po zatwierdzeniu sprawozdania, przedstawi je Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo.

Monitoring realizacji programu prowadzony będzie poprzez sprawozdania zewnętrzne dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Finansowanie realizacji zadań określonych w programie będzie dokonywane w ramach posiadanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZERNIEJEWIE

1. Wynagrodzenie miesięczne dla członków Komisji za udział w posiedzeniach, za udział w czynnościach kontrolnych oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań wynikających  z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się w wysokości ryczałtowej:

a) 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 roku (Dz. U. 2015 poz. 2008 z późn. zm.) dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 roku (Dz. U. 2015 poz. 2008 z późn. zm.) dla pozostałych członków Komisji.

2. Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji wypłacane będzie miesięcznie z dołu na podstawie imiennej listy obecności.

3. Ustala się zwrot kosztów podróży dla członków Komisji za udział w szkoleniach oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań Komisji.

Opracowany program jest programem otwartym i może być uzupełniony o nowe zadania wynikające z potrzeb naszej wspólnoty samorządowej oraz wymogów Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wprowadzając nowe zadania należy mieć na względzie możliwość ich finansowania.


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/265/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ stanowiący gminy jest zobowiązany do przyjęcia na rok budżetowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program określa głównie zadania gminy w ramach art. 41 wyżej cytowanej ustawy, a szczególnie prowadzenie profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dokument nakreśla sposoby i formy realizacji zadań przyjętych w programie z uwzględnieniem odpowiedzialnych instytucji jakim są jednostki organizacyjne gminy oraz Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie ustalono zasady wynagradzania Gminnej Komisji.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 24 stycznia 2018 roku.

W świetle istniejącego stanu prawnego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.data wytworzenia2018-02-12
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przezKamilla Staniszewska
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin30
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@