Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/266/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo

 
 
 

Uchwała Nr XLII/266/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Załącznik do Uchwały Nr XLII/266/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo

Rozdział 1.
Wprowadzenie

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania te obejmują w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii;

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizuje się w szczególności przez:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Zgodnie z powyższym gmina ma możliwość przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień.

Podstawowymi celami Programu jest:

- ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Czerniejewo,

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym,

- wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,

- wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji psychoaktywnych,

- współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii,

- organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo został przygotowany w oparciu o:

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020;

- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czerniejewo na lata 2014 – 2020;

      Polityka rozwiązywania problemów narkotykowych na terenie Gminy Czerniejewo prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie i stanowi rozszerzenie oraz kontynuację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii z lat poprzednich.

Rozdział 2.
Zjawisko narkomanii

Zjawisko nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich stało się w drugiej połowie XX wieku problemem społecznym. Narkomania stała się stopniowo problemem medycznym, społecznym i kulturowym. Dziś spostrzegana jest jako jednostka chorobowa o złożonym charakterze. W narkomanii, w odróżnieniu od choroby alkoholowej, prócz uzależnienia fizycznego oraz psychicznego, występuje także uzależnienie społeczne. Problem używania narkotyków jest dodatkowo złożony pod względem prawnym, gdyż są one nielegalne. Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest zatem ocenić rozmiar występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Najpełniejsze informacje dotyczące ilości osób uzależnionych od narkotyków posiadają instytucje zajmujące się problemem narkomanii. Bardzo trudna jest ocena rzeczywistego zasięgu zjawiska używania narkotyków przez młodzież. Zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, a tym samym ich dostępność. Zmieniły się zarówno wzory używania, jak i rodzaj najczęściej używanych substancji. Narkotyki stały się elementem towarzyszącym zabawom młodzieży, czy wspomagają młodych ludzi w nauce.

Aby zmniejszyć rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków zastępczych wśród młodych ludzi, konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie przekonań normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków. Konieczne, są także kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe rodziny. Zintegrowane działania muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka, jako oferta wzbogacająca wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży, wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia rozumianego całościowo, które obejmują wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy i publiczny. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.

Rozdział 3.
Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

dla Gminy Czerniejewo

1. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

2. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi Gminna  Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w programu są opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 4.
Zadania do realizacji

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu z Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dostosowane są do aktualnych potrzeb lokalnych, skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy. Należą do nich:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych:

a) - współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych;

- współpraca z Policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Czerniejewo, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, świetlicami środowiskowymi, Radą Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.

b) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

c) szkolenia specjalistów - organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pomocy psychologiczno – medycznej, pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej:

- prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków;

- szkolenia przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem uzależnień i przemocy domowej;

- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki narkotykowej  poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (broszur, ulotek) , cykliczne zamieszczanie artykułów na łamach lokalnej gazety, zakup specjalistycznych opracowań i czasopism;

- współpraca z Komisariatem Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerniejewie w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- współpraca z funkcjonującymi na terenie Gminy świetlicami socjoterapeutycznymi;

- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych/ działania w zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach zmierzające do uświadomienia skutków zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych skierowane do uczniów i ich rodziców;

- realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;

- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych i profilaktyki środowiskowej;

- upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej tj. plakaty, ulotki, broszury;

- udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych;

- promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle, itp.);

- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych;

- szkolenia przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii;

- podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu,

- działania międzypokoleniowe mające na celu opracowanie wspólnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży (inicjatywy rodzinne wzmacniające więzi wielopokoleniowe, działania sąsiedzkie integrujące różne grupy wiekowe, inicjatywy artystyczne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku np. teatralne, plastyczne), wolontariat seniorów na rzecz młodzieży z problemami wychowawczymi, korepetycje, prowadzenie zajęć czytanie dzieciom książek).

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:

- dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;

- dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno – terapeutycznego, edukacyjnego podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania narkomanii;

- wspieranie edukacyjno – informacyjne, materialne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką przeciwdziałania narkomanii;

- wspieranie i inicjowanie działań związanych z patrolowaniem szkół, gimnazjów, i okolic przyszkolnych oraz lokali gastronomicznych, pod kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków.


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/266/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Z dnia 31 stycznia 2018 roku

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

W celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program uchwala rada gminy.

Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii umożliwi wykonywanie zadań przez wykazane w programie podmioty.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 24 stycznia 2018 roku.data wytworzenia2018-01-31
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przezKamilla Staniszewska
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin22
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@