Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czerniejewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Uchwały Rady  / 2018_old
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018_old 2018_old
Uchwała Nr XLI/263/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo

 
 
 
 

Uchwała Nr XLII/263/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XVI/104/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniejewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 Załącznik do Uchwały Nr XLII/263/18
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się gminę Czerniejewo;

2) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.);

3) zasobie -  rozumie się mieszkaniowy zasób gminy Czerniejewo;

4) wynajmującym - rozumie się gminę Czerniejewo;

5) Burmistrzu - rozumie się Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo;

6) dochodzie - rozumie się dochód, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180);

7) najniższej emeryturze - rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", obowiązującą w dniu złożenia wniosku;

8) gospodarstwie domowym - rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przydział lokalu, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Rozdział 2.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 3. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które zamieszkują na terenie gminy i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§ 4. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

§ 5. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczające 80 m2 mogą być oddawane w najem tylko za zapłatą czynszu wolnego.

§ 6. Odstępuje się od pobierania kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 7.  Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobie, która zamieszkuje na terenie gminy i spełnia łącznie kryteria:

1) w lokalu, w którym zamieszkuje na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 10 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytuty w gospodarstwie jednoosobowym, albo 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 8. 1. Gmina wyodrębnia z mieszkaniowego zasobu lokale, które będą oddawane w najem jako lokale socjalne.

2. Na lokale socjalne przeznacza się lokale o obniżonym standardzie, a w szczególności z gorszym wyposażeniem technicznym.

3. Decyzję o przekwalifikowaniu lokalu podejmuje Burmistrz.

§ 9. 1. Do wynajmu lokalu socjalnego może zostać zakwalifikowana wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie gminy i spełnia łącznie kryteria:

1) nie ma tytułu prawnego do innego lokalu;

2) w lokalu, w którym zamieszkuje na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 10 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 75 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, zaś w gospodarstwie wieloosobowym 50 % najniższej emerytury.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

§ 10.  Pierszeństwo wynajmowania lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) zamieszkują w budynkach do kapitalnego remontu, a konieczność remontu stwierdzona została przez właściwy organ;

2) zamieszkują w budynku, który ze względu na zły stan techniczny, stwierdzony przez właściwy organ, zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia;

3) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej;

4) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z osiągnięciem pełnoletności, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio mieszkały, jeżeli z wnioskiem o najem lokalu wystąpią w ciągu 2 lat od uzyskania pełnoletności;

5) zostały dotknięte przemocą w rodzinie, co zostało stwierdzone w procedurze Niebieskiej Karty lub osoby przebywające w ośrodkach interwencji kryzysowej;

6) po upływie terminu obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego nie kwalifikują się do przedłużenia umowy, a spełniają kryteria do otrzymania lokalu komunalnego.

§ 11.  Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem na zaspokojenie potrzeb rodzin wielodzietnych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785), spełniających kryteria określone w § 7.

§ 12. 1. Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym datę złożenia wniosku, o ile dochód nie będzie przekraczać kwoty:

1) 70% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 40% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. O obniżenie wysokości czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, wyłączając najemców lokali socjalnych.

3. Najemca może ubiegać się o obniżenie wysokości czynszu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. O wysokości obniżki czynszu każdorazowo decyduje Burmistrz.

Rozdział 4.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 13. 1. Najemcy lokali mieszkalnych moga ubiegać się o poprawę warunków zamieszkiwania.

2. Warunkami  zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy są:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnych w gosporstwie wieloosobowym, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2;

2) zamieszkiwanie w lokalu, do którego dostęp utrudniony jest przez bariery architektoniczne, a najemca lub inny członek gospodarstwa domowego jest osobą zaliczaną do znacznego stopnia niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządów ruchu;

3) wiek i stan zdrowia najemcy lub innej osoby uprawnionej do zamieszkania.

Rozdział 5.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§ 14. 1. Załatwianie spraw o najem lokali mieszkalnych i socjalnych rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego, według wzoru określonego w załączniku do niniejszych zasad.

2. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.

3. Wnioski o zawarcie umów najmu opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Burmistrza na okres kadencji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, w drodze zarządzenia.

5. W skład Komisji wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Czerniejewo;

2) przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. W pracach Komisji uczestniczy ponadto z głosem doradczym przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

7. Do zadań Komisji należy:

1) dokonywanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu;

2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu;

3) sporządzanie projektu wykazu osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.

8. Ustalenie osób spełniających kryteria, o których mowa w § 7, 9 i 10, następuje w formie rocznych wykazów.

9. Ostateczny wykaz osób zatwierdza Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości.

10. Umieszczenie danej osoby w wykazie, o którym mowa w ust. 9 nie stanowi zobowiązania gminy do zawarcia z nią umowy najmu w danym roku.

11. Przed zawarciem umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego Burmistrz dokonuje ponownej weryfikacji, mającej na celu ustalenie, czy wnioskodawca nadal spełnia kryteria określone w § 7, 9 i 10 niniejszych zasad.

Rozdział 6.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 15. Po śmierci najemcy, o ile nie ma osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z rodzicami, rodzeństwem, wnukami i byłym małżonkiem zmarłego najemcy, o ile osoby te pozostały w lokalu, jeżeli łącznie spełniają nastepujące warunki:

1) do chwili śmierci najemcy zamieszkiwali z nim w lokalu i prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe;

2) nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu;

3) nie dysponują tytułem prawnym do innego lokalu mieszkalnego, domu lub innej nieruchomości bądź jej części, umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

§ 16. 1. W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę lub osobę, której umowa najmu została wypowiedziana, przy odpowiednim zastosowaniu § 20 ust. 1 niniejszych zasad, umowa najmu lokalu może być zawarta z rodzicami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem i osobami przysposobionymi tych osób, którzy pozostali w lokalu, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) do chwili opuszczenia lokalu przez najemcę lub osobę, której umowa najmu została wypowiedziana, zamieszkiwały i prowadziły z nią wspólne gospodarstwo domowe;

2) nadal pozostają w lokalu;

3) nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu;

4) spełniają kryteria dochodowe, określone w § 7 pkt 2 niniejszych zasad;

5) nie dysponują tytułem prawnym do innego lokalu mieszkalnego, domu lub innej nieruchomości bądź jej części, umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

2. Za opuszczenie lokalu, o którym mowa w ust.1, uważa się sytuację, gdy:

1) najemca na stałe, bez zamiaru powrotu, opuścił najmowany lokal i przeprowadził się do innego lokalu, w celu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny, zamieszkania z małżonkiem po zawarciu nowego związku małżeńskiego, oraz jeżeli sam wymaga długoterminowej opieki a taką zagwarantuje mu inna osoba lub inny członek rodziny w innym miejscu, lub korzysta z opieki w specjalistycznym ośrodku typu: szpital, hospicjum, dom pomocy społecznej;

2) były najemca, któremu umowa najmu została wypowiedziana, przeprowadził się do innego lokalu.

Rozdział 7.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 17. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest możliwa za zgodą wynajmującego jeżeli:

1) spowoduje to poprawę warunków mieszkaniowych najemców;

2) umożliwi najemcom spłatę zadłużenia i regulowanie bieżących opłat za lokal;

3) w wyniku zamiany zostanie zachowany metraż lokalu przypadający na jedną osobę, o których mowa w § 7 pkt 1 niniejszych zasad;

4) najemcy wyrażą pisemną zgodę na zamianę lokali.

§ 18.  Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach jest możliwa za zgodą wynajmującego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w § 17, a osoby zajmujace lokale w innych zasobach spełniają kryteria dochodowe określone w § 7 pkt 2 niniejszych zasad.

§ 19.  Zamiana lokali może nastąpić w wyniku inicjatywy Burmistrza, o ile najemcy wyrażą na to zgodę, w przypadku zaległości w opłatach za używanie lokalu, niepełnosprawności najemcy lub członków gospodarstwa domowego w przypadku, gdy lokal został przeznaczony do sprzedaży, a najemca nie skorzystał  z pierszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Upoważnia się Burmistrza do ponownego zawarcia umowy najmu z byłym najemcą, któremu wypowiedziano tytuł prawny do lokalu z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2, pkt 1-3 ustawy, jeżeli:

1) nie opuścił on lokalu i nadal w nim zamieszkuje;

2) ustały przyczyny będące podstawą wypowiedzenia umowy;

3) nie wydano wobec niego sądowego nakazu opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu;

4) przez ostatnie 6 miesięcy nie zalegał z opłatami za bezumowne korzystanie z lokalu;

5) nie dysponuje tytułem prawnym do innego lokalu mieszkalnego, domu lub innej nieruchomości bądź jej części mogących stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

2. Zawarcie umowy najmu w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić tylko raz, na pisemny wniosek byłego najemcy.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.).


Załącznik Nr 1 do załącznika
Zalacznik.1.pdf


 

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLII/263/18

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 R.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) do kompetencji rady należy ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo. Zasady te powinny w szczególności określać:

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki dokonywania zamiany lokali,

- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali,

- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

- kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Z uwagi na konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących zasad w gminie Czerniejewo do aktualnych przepisów należało przygotować uchwałę.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 24 stycznia 2018 roku .

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.data wytworzenia2018-01-31
data udostępnienia2018-02-12
sporządzone przezRenata Simińska
opublikowane przezWitold Nawrocki
ilość odwiedzin24
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo, tel.: +48 61 4291310, fax: +48 61 4291349, urzad@czerniejewo.pl, www.czerniejewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@